سوپ کدو سبز مطبخ خاله خانم

طرز تهیه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: مطبخچی افتخاری در چهارشنبه 4 دی1387 ساعت 10:30 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ

               سوپ ماهیچه خاله خانم

طرز تهیه در ادامه مطلب .

ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در یکشنبه 5 آبان1387 ساعت 8:32 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ

               آش ماست سبزوار

طرز تهیه در ادامه مطلب .

ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در چهارشنبه 27 شهریور1387 ساعت 11:48 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ
 

            آش گوجه فرنگی خاله خانم

طرز تهیه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در شنبه 19 مرداد1387 ساعت 9:0 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ
 

               آش بلغور ترکی

طرز تهیه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: مطبخچی افتخاری در دوشنبه 10 تیر1387 ساعت 10:45 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ
 

                آش شله قلمكار خاله خانم

طرز تهيه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در سه شنبه 31 اردیبهشت1387 ساعت 10:58 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ
 

              پتاژ قارچ و گوجه فرنگي خاله خانم

طرز تهيه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در دوشنبه 13 اسفند1386 ساعت 10:8 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ
 

          آش ماست خاله خانم

طرز تهيه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در سه شنبه 18 دی1386 ساعت 9:1 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ
 

          آش ترخينه دوغ  خاله خانم به روش اصيل كرمانشاهي

طرز تهيه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در شنبه 10 آذر1386 ساعت 12:48 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ
 

           سوپ شير خاله خانم

طرز تهيه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در سه شنبه 29 آبان1386 ساعت 10:7 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ
 

           آش رشته خاله خانم

 

طرز تهيه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در یکشنبه 22 مهر1386 ساعت 8:30 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ
 

           آش دوغ اردبيل خاله خانم

 

طرز تهيه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در یکشنبه 8 مهر1386 ساعت 11:43 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ
      

            soope rejimi

 

طرز تهیه در ادامه مطلب .


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در شنبه 7 مهر1386 ساعت 14:24 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ
        

            soope majlesi  

طرز تهيه در ادامه مطلب .

 


ادامه مطلب
مطبخ چي: خاله خانم در پنجشنبه 5 مهر1386 ساعت 13:17 | | لینک ثابت | بخش : آش و سوپ
Copyright © 2007 khalekhanoom .